News -

Edukacja ma służyć nie tylko gospodarce

Rada UE ds. Edukacji i Młodzieży apeluje o zwiększenie nakładów na edukację oraz podjęcie działań na rzecz ograniczenia niedoboru wykwalifikowanej kadry.


Kwestie te poruszono w trakcie obrad Rady, które odbyły się w Brukseli 24 lutego br. Uczestnicy spotkania przyjęli rezolucję dotyczącą roli edukacji we wspieraniu rozwoju społeczno-ekonomicznego i włączenia społecznego. W dokumencie wezwano do ściślejszej współpracy sektora edukacji ze światem biznesu, tak by ograniczyć zjawisko niedopasowania kompetencji młodych ludzi do wymagań pracodawców.

Uczestnicy obrad zastanawiali się też, jak zwiększyć synergie między edukacją, rynkiem pracy i społeczeństwem oraz podkreślili znaczenie edukacji w promowaniu obywatelstwa europejskiego i podstawowych wartości.

Zdaniem ministrów, celem edukacji powinno być nie tylko budowanie atrakcyjności młodych ludzi na rynku pracy, ale również wpajanie im szacunku dla takich wartości, jak: swoboda wypowiedzi, demokracja i równość.

Pełen tekst komunikatu z obrad na stronie Rady UE.

stopka strony