News -

Edukacja narzędziem walki z radykalizmem

Aby przeciwdziałać radykalizacji społeczeństw, Komisja Europejska zamierza położyć większy nacisk na europejską politykę młodzieżową i edukację.


Na skutek ataków terrorystycznych, które miały miejsce we Francji i Danii na początku 2015 roku, Komisarz Europejski Tibor Navrascics i ministrowie edukacji zobowiązali się, że edukacja stanie się narzędziem do zabezpieczania i rozpowszechniania wartości obywatelskich w Europie. Celem nadrzędnym będzie promowanie wolności myśli i słowa, integracji społecznej i szacunku dla innych, a także zwalczanie dyskryminacji we wszystkich jej formach.

W ramach realizacji zobowiązań i walki z radykalizacją społeczeństw, Komisja Europejska zadeklarowała, że podejmie następujące działania:
- opracuje nowe metody promowania wartości europejskich w dziedzinie edukacji w ramach programu ramowego Edukacja i Szkolenia 2020 (Education and Training 2020, ET2020),
- przeznaczy środki Erasmus+ na wspieranie międzynarodowych wymian i projektów partnerskich kładących nacisk na wartości obywatelskie,
- będzie kontynuować rozbudowę oferty wymian młodzieżowych w ramach edukacji pozaformalnej.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.