News -

Edukacja szczepionką na ekstremizm

Przyjęcie konkluzji podkreślających znaczenie pracy z młodzieżą w zapobieganiu radykalizacji młodych ludzi to jeden z efektów majowego spotkania Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.


W dokumencie podkreślono nieocenioną rolę pracy młodzieżowej, wolontariatu oraz inicjatyw kulturalnych i sportowych w kształtowaniu postaw młodych ludzi, którzy pozbawieni tych możliwości staliby się podatni na wpływy radykalnych ideologii. Uczestnicy spotkania w Brukseli zwrócili też uwagę na potrzebę walki z ekstremizmem i równoważenia wpływu skrajnych ideologii na młodzież poprzez promowanie rozwiązań nieodwołujących się do przemocy oraz wspieranie rodziców, rodzeństwa i rówieśników osób zagrożonych wpływem radykalnych ideologii. Osoby te powinny uzyskać dostęp do informacji na temat istniejących systemów wsparcia i doradztwa.

Ministrowie UE dyskutowali też o tym, w jaki sposób polityka młodzieżowa może wspierać rozwój tożsamości młodych ludzi. Uczestnicy obrad zgodzili się, że konieczne jest budowanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości, bo jest to warunek konieczny do odniesienia sukcesu w edukacji, na rynku pracy i w społeczeństwie. W kreowaniu wysokiej samooceny pomóc mogą sieci edukacyjne (integrated educational networks), które mogą również odegrać istotną rolę w uodpornieniu młodych ludzi na wpływy ideologii antydemokratycznych.

Rada UE przyjęła także konkluzje w sprawie rozwijania - poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe - umiejętności korzystania z mediów i krytycznego myślenia. W dokumencie zwrócono uwagę na pozytywne aspekty funkcjonowania internetu i mediów społecznościowych, ale wskazano również potencjalne zagrożenia z nimi związane. Autorzy konkluzji podkreślili fundamentalną rolę edukacji i szkoleń w kształtowaniu wśród młodych ludzi umiejętności korzystania z mediów i w wychowywaniu ich na odpowiedzialnych obywateli jutra (responsible citizens of the future). Treść konkluzji stanowi rozwinięcie wątków, które znalazły się w Deklaracji Paryskiej, przyjętej w marcu 2015. Jej sygnatariusze zwrócili uwagę na kluczową rolę edukacji w promowaniu wartości obywatelskich i najważniejszych idei Unii Europejskiej.

Ministrowie zgodzili się, że rozwijanie wśród młodych ludzi umiejętności krytycznego myślenia i samodzielnego dokonywania ocen jest jedną z kwestii wymagających aktywniejszych działań. Wspomniane umiejętności pozwalają bowiem młodym ludziom prawidłowo identyfikować fakty i oddzielać je od opinii, zabezpieczają też przed wszelkimi formami indoktrynacji i mowy nienawiści.

Innym wątkiem poruszonym w Brukseli była rola rządów krajów UE w walce z korupcją, praniem brudnych pieniędzy i dopingiem w sporcie. Ministrowie zgodzili się, że organizacje sportowe wymagają wsparcia, a w niektórych sytuacjach konieczna jest interwencja państwa, bowiem sektor sportowy musi przestrzegać podstawowych zasad dobrego zarządzania. Wśród nich wymieniono: wykwalifikowany personel, stabilne finansowanie, odpowiedzialność i transparentność. Ministrowie przyjęli konkluzje na temat podniesienia standardów uczciwości, przejrzystości i dobrego zarządzania w najważniejszych dyscyplinach sportu.

Dodatkowe informacje nt. posiedzenia Rady UE na jej stronie internetowej.