News -

Edukacja w UE: powoli w dobrą stronę

Państwa Europy systematycznie zbliżają się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie polityki edukacyjnej. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia, by systemy edukacji gwarantowały włączenie społeczne migrantów.


Takie wnioski znalazły się w nowej edycji raportu „Monitor kształcenia i szkolenia 2016”, wydawanego przez Komisję Europejską. W publikacji przeanalizowano najnowsze dane statystyczne dotyczące funkcjonowania systemów edukacji i szkoleń w Europie oraz oceniono postępy państw członkowskich w osiąganiu celów zawartych w strategii „ET2020”. Autorzy dokumentu sformułowali też zalecenia i uwagi pod adresem poszczególnych państw, które mają pomóc w szybszym osiągnięciu założonych efektów.

W pierwszej części raportu przedstawiono analizy przekrojowe, w drugiej zebrano opisy sytuacji w poszczególnych krajach. Dzięki temu władze odpowiedzialne za edukację mogą porównać swoje osiągnięcia i problemy z innymi państwami UE.

W tym roku szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestiom migracji, demografii i kluczowych kompetencji, które powinny być rozwijane w ramach edukacji. Przeanalizowano również postępy w ograniczaniu odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację oraz zwiększaniu liczby studentów.

W raporcie można też znaleźć opisy dobrych praktyk i innowacyjnych strategii, mających zwiększać skuteczność edukacji.

Treść raportu – w jęz. polskim – dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.