News -

Erasmus+ : Granty na współpracę ze społeczeństwem obywatelskim

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działań w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży.


Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działań w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży.

Szanse na otrzymanie grantu mają organizacje działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia, które zaproponują najciekawsze inicjatywy związane m.in. z:
- wspieraniem wdrażania reform mających na celu zmniejszenie problemu przedwczesnego kończenia nauki oraz sprzyjających włączeniu społecznemu,
- promowaniem europejskich narzędzi do zapewniania przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz przekwalifikowania i podwyższania kwalifikacji nisko wykwalifikowanych dorosłych.

Wśród możliwych działań Agencja wymienia m.in. wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, szkolenia dotyczące polityki UE, budowanie sieci kontaktów i zawieranie partnerstw, tworzenie opracowań, analiz, badań i raportów dotyczących polityki kształcenia i szkolenia UE oraz działania promocyjne (seminaria, warsztaty, kampanie, spotkania, publiczne debaty, konsultacje itp). Całkowity budżet na współfinansowanie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia wynosi 2 mln euro. Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 75 proc. całkowitych kwalifikujących się kosztów.

W grupie organizacji zajmujących się młodzieżą, największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają te podmioty, które będą działać m.in. na rzecz:
- zwiększania szans młodych ludzi na rynku pracy,
- szerszego udziału młodzieży w procesach decyzyjnych,
- rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego młodych ludzi w Europie,
- rozwoju pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym,
- promocji międzykulturowego kształcenia, szacunku dla różnorodności i wartości takich, jak solidarność, równość szans i prawa człowieka wśród młodych ludzi w Europie.

Wśród możliwych działań Agencja wymienia m.in. tworzenie programów pozaformalnego i nieformalnego kształcenia, działania mające na celu jakościowy rozwój pracy z młodzieżą, seminaria, spotkania, warsztaty, konsultacje, debaty z udziałem młodych ludzi na temat polityki dotyczącej młodzieży i/lub kwestii europejskich, konsultacje z młodzieżą oraz działania promujące aktywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu demokratycznym. Całkowity budżet na współfinansowanie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze młodzieży wynosi 3,8 mln euro. Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 80 proc. całkowitych kwalifikowalnych kosztów.

Wnioski należy przesyłać Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do 17 marca 2014 r., do godz. 12.00.

Więcej szczegółów na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea052014-civil-society-cooperation_en oraz w bazie programów Eurodesk Polska.
stopka strony