News -

Erasmus najlepiej w historii

Ponad 213 tysięcy studentów otrzymało w roku akademickim 2009/2013 stypendia umożliwiające zagraniczne studia lub szkolenia. To nowy rekord – najlepsze dotychczasowe osiągnięcie zostało pobite o 7,4 proc.


Ponad 213 tysięcy studentów otrzymało w roku akademickim 2009/2010 stypendia umożliwiające zagraniczne studia lub szkolenia. To nowy rekord – najlepsze dotychczasowe osiągnięcie zostało pobite o 7,4 proc.

Ten wynik daje gwarancję, że w roku szkolnym 2012/13 Unia Europejska osiągnie zakładany cel – liczba studentów, którzy uzyskali wsparcie od początku Erasmusa w 1987 r. przekroczy 3 miliony.

Trzy najpopularniejsze kraje wybierane przez erasmusowców to Hiszpania, Francja i Wielka Brytania. Pierwsze z tych państw przewodzi również klasyfikacji krajów, które wysyłają za granicę najwięcej własnych studentów (druga jest Francja, trzecie Niemcy). 61 proc. studentów Erasmusa to kobiety. W sumie na program w roku 2009/2010 UE przeznaczyła 415 milionów euro.

Z 213 tys. erasmusowców 178 tysięcy zdecydowało się na zagraniczne studia (wzrost o 5,7 proc. w porównaniu z rokiem 2008/09), 35 tys. wybrało praktyki zawodowe (wzrost o 17,3 proc.). Średnie miesięczne stypendium Erasmusa spadło o 7 proc., do około 254 euro, głównie ze względu na większą liczbę uczestników programu. Liczba chętnych do udziału znacznie przekracza możliwości inicjatywy.

Dodatkowo w roku szkolnym 2009/10 przyznano 38 tys. grantów dla wykładowców i pracowników uniwersytetów, co umożliwiło naukę lub uczestnictwo w szkoleniach. Oznacza to wzrost o 4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Więcej o wynikach programu Erasmus:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/375&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

Statystyki Erasmusa:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Broszura statytystyczna nt. programu:
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf
stopka strony