News -

Europa na rzecz umiejętności i zatrudnienia

Bez pracy w Europie pozostają już 23 miliony osób. By zmienić tę sytuację, Unia Europejska przygotowała „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.


Program to jedna z siedmiu głównych inicjatyw w ramach nowej unijnej strategii „Europa 2020”. Przywódcy Wspólnoty uznali, że sytuacja, w której 10 proc. Europejczyków nie ma stałego zatrudnienia, zagraża nie tylko wzrostowi gospodarczemu, ale także wydolności systemów opieki społecznej. Szczególnie niepokojące jest to, że mimo wysokiego bezrobocia wielu pracodawców narzeka, iż nie może znaleźć odpowiednich kandydatów na oferowane stanowiska – wymagają one bowiem wysokich kwalifikacji. Szacuje się, że w 2015 r. brakować będzie ok. 700 tys. pracowników sektora technologii informatyczno-komunikacyjnych, a w 2025 r. miliona naukowców. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” ma pomóc rozwiązać te problemy. Jego celem jest to, by do roku 2020 zwiększyć wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 20-64 lata do 75 proc. Program obejmuje 13 rodzajów działań, przewidujących m.in.:
    przyspieszenie reform rynków pracy, by stały się bardziej elastyczne i bezpieczne („flexicurity”);
    wprowadzenie odpowiednich mechanizmów, zachęcających przedsiębiorstwa i osoby indywidualne do inwestowania w szkolenia, aby stale podnosić poziom umiejętności zgodnie z zapotrzebowaniami rynku pracy;
    zapewnienie przyzwoitych warunków pracy przy równoczesnej poprawie jakości prawodawstwa w zakresie zatrudnienia. W tym celu Komisja przedstawi wnioski dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie czasu pracy oraz wystąpi z inicjatywą legislacyjną na rzecz poprawy wdrażania dyrektywy o delegowaniu pracowników;
    zapewnienie warunków sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy, w tym zmniejszanie obciążeń administracyjnych i obniżanie podatków związanych z zatrudnieniem i mobilnością
Wszystkie działania Komisja ma zamiar podjąć do roku 2014. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia" jest uzupełnieniem inicjatywy „Youth on the move”, która ma pomóc młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, koniecznych do zdobycia pierwszej pracy. Więcej o „Programie...” na stronie http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&lanatgId=en (po angielsku).
stopka strony