News -

Europa razem przeciwko przemocy i ksenofobii

Ministrowie ds. edukacji państw Unii Europejskiej przyjęli w Paryżu deklarację sprzeciwu wobec nietolerancji, dyskryminacji i radykalizacji nastrojów w Europie.


W dokumencie podkreślono również potrzebę promowania obywatelstwa europejskiegio oraz wspólnych wartości, takich jak wolność, tolerancja i unikanie dyskryminacji w dziedzinie edukacji. Deklaracja wzywa Europę do połączenia wysiłków w celu zapobiegania i zwalczania przypadków wykluczania, rasizmu i radykalizacji nastrojów oraz zagwarantowania ram prawnych zapewniających wszystkim równe szanse.

W trakcie obrad w Paryżu ministrowie rozmawiali również o wzmocnieniu wkładu edukacji w osobisty rozwój Europejczyków, rozwijaniu edukacji gwarantującej włączenie społeczne dzieci i młodzieży oraz zwiększaniu kompetencji nauczycieli, tak by byli oni w stanie aktywniej sprzeciwiać się wszelkim formom dyskryminacji i rasizmu.

Politycy podkreślili również znaczenie starań o rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, a także zwrócili uwagę na konieczność kształtowania umiejętności krytycznego myślenia i posługiwania się technologiami informacyjnymi. Wspomnieli również o potrzebie rozwoju kształcenia dzieci i młodzieży ze środowisk o mniejszych szansach.

Zgodnie z deklaracją, zintensyfikowane zostaną działania związane ze zwalczaniem nietoleracji na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Głównym narzędziem wspierania tego rodzaju przedsięwzięć będą ramy strategiczne „Edukacja i Szkolenia 2020”. Jak zauważyli ministrowie, olbrzymi potencjał w tym zakresie ma program Erasmus+, który przyczynia się do wzrostu tolerancji, wspierając mobilność uczniów i nauczycieli, tworzenie strategicznych partnerstw, budowanie platform współpracy instytucji edukacyjnych oraz promując dialog i wspólne inicjatywy, obejmujące edukację obywatelską, wolontariat i wymiany młodzieży.

Spotkanie w Paryżu było wspólną inicjatywą francuskiego rządu, Komisji Europejskiej i Łotewskiej Prezydencji w Radzie UE.

Deklaracja zostanie przedstawiona Radzie UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, która zbierze się w dniach 18-19 maja 2015 r. w Brukseli.

Dokument dostępny jest na stronie Łotewskiej Prezydencji w UE.

stopka strony