News -

Europejczycy zadowoleni z Unii

Zdecydowana większość Europejczyków popiera unijne inicjatywy na rzecz wzrostu gospodarczego, stabilności i zwiększenia liczby miejsc pracy – wynika z badania Wiosna 2012, przeprowadzonego przez Eurobarometr.
Według europejskiej opinii publicznej, do priorytetów UE w drugiej połowie 2012 r. należeć powinny: zmiany służące tworzeniu nowych miejsc pracy oraz pomoc dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Badanie pokazało również, że najważniejsze zamierzenia uzgodnione w ramach UE – takie jak zagwarantowanie pracy 75 proc. osób w wieku produkcyjnym – uznawane są za wystarczająco ambitne. Optymistycznie brzmią również reakcje na strategię Europa 2020, mającą zapewnić rozwój UE, szczególnie biorąc pod uwagę wagę i skalę trudności wchodzących w jej skład inicjatyw. 40 proc. ankietowanych (o 2 proc. więcej niż w poprzednim badaniu) uznało, że UE zmierza we właściwym kierunku, by zażegnać kryzys i stawić czoła nowym, światowym wyzwaniom.

Z raportu Eurobarometru wynika też, że opinie wśród Europejczyków są mocno zróżnicowane w zależności od kraju. Ogólnie jednak pesymizm słabnie – większość respondentów twierdzi, że najgorsze już minęło. 30 proc. ankietowanych jest zdania, że negatywny wpływ kryzysu na rynek pracy osiągnął apogeum (oznacza to wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z jesieni 2011 r.). Ośmiu na dziesięciu Europejczyków uważa, że państwa członkowskie powinny jeszcze ściślej współpracować, a ponad połowa wierzy, że Stary Kontynent wyjdzie z kryzysu wzmocniony.

Więcej szczegółów na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/857&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony