News -

Europejska młodzież rekomenduje

Unia Europejska powinna ułatwić uzyskiwanie wiz przez studentów i wolontariuszy z państw Europy Wschodniej i Kaukazu oraz zapewnić dostęp do informacji europejskiej i młodzieżowej w tych krajach – takie rekomendacje zgłosili uczestnicy konferencji młodzieżowej zorganizowanej w ramach polskiej prezydencji


Unia Europejska powinna ułatwić uzyskiwanie wiz przez studentów i wolontariuszy z państw Europy Wschodniej i Kaukazu, tak by więcej osób z tych krajów mogło uczestniczyć w programach współpracy międzynarodowej młodzieży – uważają uczestnicy Unijnej Konferencji Młodzieżowej. Głównym tematem Unijnej Konferencji Młodzieżowej (EU Youth Conference) odbywającej się w Warszawie 6 i 7 września, był rozwój współpracy pomiędzy młodzieżą z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele europejskich i krajowych organizacji młodzieżowych oraz urzędnicy ministerstw odpowiedzialnych za sprawy młodzieży i edukacji, łącznie około 230 osób. Za największe bariery utrudniające udział młodzieży z krajów Europy Wschodniej w unijnych programach stypendialnych, wolontariatu i wymian młodzieżowych uznano skomplikowane procedury aplikowania do tych programów, trudne do spełnienia wymagania formalne przy uzyskiwaniu wizy Schengen i ograniczone możliwości nauki języków obcych. Uczestnicy konferencji dyskutowali o korzyściach wynikających ze współpracy i o trudnościach które się z nią wiążą, a podczas zajęć warsztatowych, w mniejszych grupach szukali sposobów na pokonanie tych trudności. Poszczególne zespoły zaproponowały między innymi umożliwienie uczestnikom programów wolontariatu i współpracy międzynarodowej bezpłatnego i ułatwionego uzyskiwania wiz Schengen, utworzenie przez Unię Europejską „funduszu solidarności” z którego finansowany był by udział we współpracy międzynarodowej młodzieży z grup defaworyzowanych oraz ułatwianie osobom z Europy Wschodniej nauki języków, szczególnie poprzez szkolenie nauczycieli z tych krajów. Wypracowane podczas konferencji wnioski posłużyły do sformułowania rekomendacji dla Ministrów Edukacji państw Unii Europejskiej, uczestniczących w pracach Rady ds. Młodzieży, Edukacji i Kultury. Rekomendacje nie będą dla Rady wiążące, ale zostaną uznane za ważny głos w dyskusji nad sprawami młodych europejczyków. Gościem specjalnym konferencji był Emin Milli, azerski blogger i dysydent, który mówił jak współpraca międzynarodowa młodzieży wygląda z perspektywy mieszkańca Azerbejdżanu i jak programy współpracy z Unią Europejską zmieniają społeczeństwa postsowieckich państw Europy Wschodniej i Kaukazu. Konferencję zakończyły wystąpienia Katarzyny Hall, Minister Edukacji Narodowej i Androulli Vassiliou, komisarz europejskiej do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Według minister Katarzyny Hall programy wspierające współpracę międzynarodową są bardzo potrzebne, ale należy zwiększyć ich dostępność dla osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność, ubóstwo i trudną sytuacje życiową albo miejsce zamieszkania (wsie i małe miasta) w tej chwili nie mogą uczestniczyć w takiej współpracy. Warto też dalej rozwijać współpracę pomiędzy młodzieżą z krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. Komisarz Androulla Vassiliou zadeklarowała, że będzie sprzeciwiać się próbom ograniczania przez Komisję i Parlament Europejski wydatków na rozwój młodzieży. Zdaniem Vassiliou w czasie kryzysu oszczędności są konieczne, ale oszczędzać należy na unijnej administracji, a nie na części merytorycznej programów skierowanych do młodzieży. Unijne Konferencje Młodzieżowe są organizowane co pół roku, przez każde państwo sprawujące prezydencję w Unii Europejskiej. Konferencje dają okazję do bezpośredniej dyskusji pomiędzy przedstawicielami środowisk młodzieżowych a urzędnikami Komisji Europejskiej i krajowych ministerstw. To bardzo ułatwia wymianę opinii pomiędzy młodzieżą a władzami i pomaga w rozwiązywaniu problemów z którymi borykają się młodzi Europejczycy.
Michał Piotrowski
stopka strony