Europejski Rok Młodzieży: pierwsza inicjatywa Komisji

Komisja wdraża założenia Europejskiego Roku Młodzieży i intensyfikuje działania na rzecz włączenia w projekty wolontariatu międzynarodowego jeszcze większej liczby młodych Europejczyków.


W ramach wdrażania założeń Europejskiego Roku Młodzieży Komisja Europejska przyjęła zalecenia Rady w sprawie wolontariatu młodzieży. Opublikowany przez Komisję wniosek ma na celu ułatwienie młodym wyjazdów na międzynarodowe projekty wolontariacie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności lub innych programów na szczeblach krajowych. Uwzględniono w nim również zalecenia dotyczące poprawy dostępności projektów sformułowane w odpowiedzi na ograniczenia mobilności i problemy wywołane pandemią COVID-19. Komisja chce w ten sposób wspierać rozwój osobisty i zawodowy młodych Europejczyków oraz pomagać im w pokonywaniu wyzwań społecznych i ekonomicznych. Szczególny nacisk został położony na działania skierowane do młodych z mniejszymi szansami lub pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.

Komisja zobowiązała tym samym państwa członkowskie do podjęcia działań mających na celu informowanie młodych o szerokiej ofercie projektów, podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z udziału w wolontariacie oraz promowanie projektów o tematyce związanej z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Wniosek Komisji zwraca również uwagę na konieczność zbadania nowych tendencji oraz alternatywnych wymiarów i form wolontariatu, takich jak wolontariat cyfrowy i międzypokoleniowy.

Komisja ma zamiar wspierać wdrażanie poszczególnych zaleceń za pomocą mechanizmów i narzędzi przewidzianych w strategii UE na rzecz młodzieży oraz programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

Więcej informacji

#EuropejskiRokMłodzieży2022    #KomisjaEuropejska

stopka strony