News -

Europosłowie: więcej środków na reformy!

Parlament Europejski domaga się zwiększenia środków przeznaczanych na wsparcie dla mobilności studentów i uatrakcyjnianie edukacji wyższej w Europie – tak, by stawała się bardziej konkurencyjna.


Parlament Europejski domaga się zwiększenia środków przeznaczanych na wsparcie dla mobilności studentów i uatrakcyjnianie edukacji wyższej w Europie – tak, by stawała się bardziej konkurencyjna.

Raport w tej sprawie Parlament Europejski przyjął 13 marca. W dokumencie europosłowie wzywają do wzmocnienia Procesu Bolońskiego, którego celem jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poprzez ujednolicenie standardów jakościowych i poziomów nauczania. Proces Boloński – poza UE – obejmuje obecnie 20 innych krajów. Wymaga on od europejskich uniwersytetów reorganizacji systemu nauczania i stworzenia trójstopniowego cyklu studiów: licencjackich (Bachelor), magisterskich (Master) oraz doktoranckich (Doctorate).

Jeśli proces ten ma doprowadzić do osiągnięcia celów zapisanych w unijnej strategii "Europa 2020", która ma dać nową energię europejskiej gospodarce, konieczne jest podjęcie przez uniwersytety, państwa członkowskie i instytucje w UE dodatkowych działań. Szkoły wyższe potrzebują finansowego wsparcia ze strony krajów członkowskich i Unii dla zmian i rozwoju sposobów nauczania. Państwa członkowskie muszą więc wzmocnić systemy finansowania, tworząc nowe mechanizmy w tym zakresie.

Dodatkowe działania są również konieczne w zakresie ujednolicania standardów akademickich, promowania mobilności, budowania atrakcyjności absolwentów na rynku pracy oraz usuwania barier administracyjnych, rozwijania wzajemnej uznawalności kwalifikacji (poprzez Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) i promowania spójności społecznej.

Więcej o raporcie Parlamentu Europejskiego na stronie:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0035&language=EN
stopka strony