Ewaluacja programu Erasmus+

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania opinii na temat funkcjonowania programu Erasmus+. Uwagi można zgłaszać do 8 grudnia 2023 r.


Do 31 grudnia 2024 r. przeprowadzona zostanie ewaluacja aktualnego programu Erasmus+ oraz jego poprzednika. 

Uwagi można zgłaszać w ramach:

  • oceny śródokresowej programu na lata 2021-2027;
  • oceny końcowej programu na lata 2014-2020.

Ewaluacja dotyczy skuteczności oraz efektywności wdrażania programu (również w zakresie nowych inicjatyw) oraz dokonywania uproszczeń i usprawnień proceduralnych. Ponadto celem konsultacji jest uzyskanie opinii obywateli na temat przydatności programu oraz zebranie pomysłów na przyszłe działania.

Ocena ogólnych wyników programu Erasmus+ będzie dokonana w oparciu o pięć kryteriów: skuteczność, wydajność, przydatność, spójność i europejska wartość dodana. Równolegle Komisja przeprowadzi inne konsultacje oraz badania oparte na ankietach, wywiadach oraz analizie danych statystycznych.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

#Erasmsu    #konsultacje

stopka strony