News -

Głos młodych musi zostać usłyszany

W dniach 23-26 października 2017 r. w Tallinie odbyła się Estonian EU Youth Conference. Młodzi ludzie, eksperci oraz decydenci z całej Europy rozmawiali o tym, jakich polityk młodzieżowych potrzebuje UE, by zapewnić młodym rozwój oraz dostatnie życie.


Celem konferencji było sformułowanie wniosków młodych do nowej Strategi Młodzieżowej UE (European Union Youth Strategy 2018+). Ustalono, że aby zapewnić godziwą pracę jak największej liczbie młodych ludzi, należy kłaść nacisk na umiejętności korzystania przez nich z nowych technologii. W czasach nieustannie zmieniającego się runku pracy szczególne znacznie ma też zdobywanie przez młodych ludzi wiedzy także poprzez edukację nieformalną. Podkreślano, że kluczową rolę ma tutaj udział młodych w programach europejskich (szczególnie tych, którzy nie byli w nie dotychczas zaangażowani). Równie ważne jest jednak, aby brali oni czynny udział w życiu społecznym i nabywali w ten sposób kompetencji obywatelskich.

Wiele uwagi poświecono także zagadnieniom jedności w Europie, eurosceptycyzmu, migracji oraz adaptacji młodych migrantów drugiego pokolenia. Przyznano, że niezbędne dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi jest to, aby wzrastali w bezpiecznym i otwartym na współpracę środowisku, w którym mają możliwość samowyrażania się. Uczestnicy konferencji zwracali ponadto uwagę, że w kontekście młodych nie należy zapominać o takich tematach jak zdrowie psychiczne czy zdolność krytycznej oceny informacji w dobie tzw. fake-newsów. Delegaci zgodzili się również co do tego, że młodzi powinni włączyć się w rozwiązywanie problemów związanych z ociepleniem klimatu oraz zrównoważonym gospodarowaniem zasobami. Komisarz Europejski, Tibor Navracsics, podkreślił, że głos młodych musi zostać usłyszany.

Więcej o Estonian EU Youth Conference: http://youthconf.eu/overview

stopka strony