News -

Gwarancje dla Młodzieży - półmetek przygotowań

Już 17 krajów UE przedstawiło swoje zamierzenia dotyczące wdrożenia Gwarancji dla Młodzieży. Wśród nich jest Polska.
Gwarancje dla Młodzieży to unijna inicjatywa, która ma pomóc bezrobotnym osobom w wieku do 25 lat w znalezieniu zatrudnienia, kontynuowaniu edukacji, rozpoczęciu stażu lub praktyk. Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie, by zagwarantowały takie możliwości swoim obywatelom w ciągu 4 miesięcy od momentu ukończenia przez nich szkoły lub utraty pracy.

Szczegółowe rozwiązania państwa mają zaprezentować w specjalnym dokumencie złożonym w Brukseli – 17 państw już to zrobiło, 11 wciąż nad tym pracuje. Komisja Europejska rozpoczęła już analizę przesłanych planów, w ciągu najbliższych tygodni chce przekazać poszczególnym krajom swoją opinię.

Zgodnie z zaleceniami Brukseli państwa miały określić, w jaki sposób zamierzają stworzyć partnerstwa między instytucjami państwowymi, publicznymi służbami zatrudnienia, placówkami edukacyjnymi i szkoleniowymi, partnerami społecznymi oraz organizacjami młodzieżowymi, umożliwiające wywiązanie się z gwarancji złożenia oferty w ciągu wspomnianych 4 miesięcy. Państwa miały również wskazać, jakie reformy w zakresie zatrudnienia młodzieży zamierzają podjąć oraz określić, które działania chciałyby sfinansować z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEI).

Razem z planami wdrożenia Gwarancji dla Młodzieży państwa członkowskie przygotowują programy operacyjne, określające sposób planowanego wykorzystania pieniędzy z EFS na lata 2014-2020 oraz dodatkowych środków dostępnych w ramach YEI.

Więcej informacji na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-13_en.htm?locale=en
stopka strony