News -

Jak pomóc młodzieży w korzystaniu z jej praw?

180 osób z całego kontynentu wzięło udział w Unijnej Konferencji Młodzieżowej, zorganizowanej w Rzymie w ramach włoskiej prezydencji w Radzie UE.


Konferencja zainaugurowała nową, IV rundę rundę Usystematyzowanego Dialogu z Młodzieżą, który realizowany będzie w nieco innej formie niż dotychczas. By pogłębić współpracę pomiędzy decydentami a młodymi ludźmi, runda będzie miała jeden, wspólny temat - „Umożliwianie młodzieży udziału w życiu politycznym”.

Uczestnicy konferencji przygotowali ramy służące wspólnemu rozumieniu pojęcia „uczestnictwa w życiu politycznym” oraz przyjęli pytania przewodnie, które zostaną zadane w trakcie konsultacji z organizacjami młodzieżowymi.

Owocem konferencji są również wspólne rekomendacje (joint conclusion) dotyczące dostępu młodych ludzi do przysługujących im praw. Zostaną one wykorzystane przy opracowywaniu Konkluzji Rady UE – dokument ten będzie gotowy w grudniu 2014 r.

W rekomendacjach zwrócono uwagę na:
- potrzebę stworzenia niezależnego rzecznika praw młodzieży. Rolą jego urzędu było zwiększanie świadomości, identyfikacja wyzwań i wskazywanie praktyk dyskryminacyjnych, a także systematyczne działania na rzecz ochrony praw młodzieży;
- potrzebę zapewnienia młodym ludziom edukacji obywatelskiej na wszystkich etapach nauki w szkołach;
- potrzebę wdrożenia międzysektorowego podejścia do problemu młodzieży ze środowisk o mniejszych szansach, tak by umożliwić jej korzystanie z praw i przywilejów. Zwrócono również uwagę na konieczność wspierania krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych działających na rzecz wzrostu świadomości problemów defaworyzowanej młodzieży.

Więcej informacji na stronie Youth Forum.

stopka strony