News -

Kiepska cenzurka dla polityków

Polityka młodzieżowa prowadzona przez kraje Europy pozostawia wiele do życzenia – wynika z nowego raportu Europejskiego Forum Młodzieży.


W publikacji, zatytułowanej „Shadow Report on youth policy – a youth perspective” (ang. Raport alternatywny o polityce młodzieżowej – z perspektywy młodzieży) zebrano opinie 38 krajowych rad młodzieży oraz międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych.

Lektura raportu pokazuje, że choć w ostatnich latach polityka młodzieżowa była kluczowym narzędziem służącym poprawie jakości życia młodych ludzi, wciąż są oni grupą najbardziej narażoną na ubóstwo i wykluczenie społeczne. Podejmowanie przez poszczególne państwa działania muszą wychodzić naprzeciw tym problemom, by zapobiec marginalizacji młodzieży i zmarnowaniu ich potencjału.

Z raportu wynika również, że Plan Działań UE na rzecz młodzieży nie zaowocował lepszą koordynacją działań oraz nie sprawił, by młodzież stała się priorytetem strategii Europa 2020. Ze względu na brak jasnych celów i wskaźników, bardzo trudno jest ocenić, czy w dziedzinie młodzieży udało się osiągnąć jakiekolwiek postępy.

Autorzy raportu przeanalizowali również szczegółowo realizację polityki młodzieżowej na szczeblu krajowym oraz ocenili skalę zaangażowania organizacji młodzieżowych w ten proces. Badania pokazały, że:
 - 40 proc. krajowych rad młodzieży nisko ocenia jakość praktyk zawodowych w swoich krajach. Tymczasem dobrej jakości staże i odpowiednia edukacja dla przedsiębiorczości postrzegane są kluczowe elementy, ułatwiające absolwentom szkół wejście na rynek pracy;
 - konieczne są dalsze wysiłki w celu pełnego wdrożenia Gwarancji dla Młodzieży we wszystkich krajach członkowskich;
 - efekty edukacji pozaformalnej wciąż są ignorowane przez instytucje edukacji formalnej, m.in. szkoły i uniwersytety. Konieczna jest ściślejsza współpraca między oboma sektorami, podobnie jak niezbędny jest bezpłatny dostęp wszystkich zainteresowanych do edukacji formalnej;
 - prowadząc politykę młodzieżową, powinno się unikać działań skierowanych tylko do wybranych grup, ponieważ stwarza to ryzyko stygmatyzacji i wykluczenia pozostałych;
 - organizacje młodzieżowe przyczyniają się do zbliżania świata polityki z codziennym życiem i mają pozytywny wpływ na młodych ludzi. Aż 92 proc. krajowych rad młodzieży pomaga młodym ludziom rozwijać kompetencje istotne dla pracodawców;
 - organizacja młodzieżowe – mimo swoich zasług – nie są wystarczająco mocno i systematycznie angażowane w proces podejmowania decyzji politycznych. Prawie 3/4 organizacji młodzieżowych (72 proc.) czuje się niedocenianych przez władze publiczne.

Pełna wersja raportu – w jęz. angielskim – jest dostępna na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.