News -

Klasa średnia? Średnie szanse

Obywatele Unii są coraz bardziej zatroskani przyszłością swoich dzieci. Rosną obawy, że młode pokolenie będzie miało mniejsze szanse na awans społeczny niż jego rodzice.


Taki obraz wyłania się z raportu Eurofound pt. „Social Mobility in the EU”. Jego autorzy opisali zarówno zmiany obiektywnych wskaźników dotyczących awansu społecznego (związanych np. ze ze strukturą społeczeństw czy charakterem zatrudnienia), jak i subiektywne postrzeganie możliwości tego awansu przez samych Europejczyków. Wykorzystano przy tym dane zebrane w ramach Europejskiej Diagnozy Społecznej (ESS) oraz informacje od europejskich współpracowników Sieci Eurofound, pracujących w krajach członkowskich UE.

W publikacji opisano również toczącą się dyskusję na temat tego, do jakiego stopnia problem awansu społecznego jest uwzględniany w polityce państw członkowskich oraz w jaki sposób ujęto go w dokumentach prawnych. Przeanalizowano również bariery utrudniające zapewnianie równych szans społecznych oraz działania polityczne mające tę równość promować.

W raporcie znalazły się też informacje na temat działań podjętych w ostatniej dekadzie, które mogą zwiększyć szanse awansu społecznego. Chodzi zarówno o reformy edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej, jak i edukacji wyższej oraz rynku pracy.

Według autorów publikacji, młodzi Europejczycy będą mieli najprawdopodobniej mniejsze szanse na awans społeczny niż starsze pokolenia. Proces awansu tkwi bowiem w stagnacji, przynajmniej w niektórych krajach. Realne szanse na rozwój wszystkich grup wiekowych rosną tylko w wybranych krajach UE, w innych są dowody świadczące o kurczeniu się tych możliwości.

Pełen raport - w jęz. angielskim - dostępny jest na stronie Eurofound.

stopka strony