News -

Komisja apeluje: więcej starań o młodych!

By pobudzić gospodarkę, zwiększyć liczbę miejsc pracy dla młodych ludzi oraz zapewnić wzrost oparty na wiedzy, Europa potrzebuje inteligentnych inwestycji – tak by zagwarantować młodym ludziom odpowiednie umiejętności. To wniosek z rekomendacji opracowanych przez Komisję Europejską.
W ramach procedury Europejskiego Okresu Oceny Komisja przedstawiła rekomendacje dla państw członkowskich, dotyczące edukacji i szkoleń. Dotyczą one w szczególności:
    - polityki państw związanej z realizacją celów edukacyjnych, polegających m.in. na zmniejszeniu odsetka osób przedwcześnie kończących edukację i zwiększeniu liczby absolwentów szkół wyższych;
    - reform szkolnictwa zawodowego, w tym poprawy jakości staży w rezultacie realizacji inicjatywy „Szanse dla młodzieży”;
    - kroków podejmowanych wobec wyzwań związanych z grupami defaworyzowanymi.
W komunikacie Komisja podkreśliła również potrzebę zwiększenia inwestycji w edukację i szkolenia – ma to by element reform sprzyjających wzrostowi gospodarczemu. Zdaniem Brukseli, by osiągnąć cele zapisane w strategii Europa 2020, konieczne jest podejmowanie dodatkowych wysiłków oraz lepsze dopasowanie edukacji i szkoleń do wymagań rynku pracy.

Rekomendacjami Komisji zajmie się teraz Rada UE.

Więcej szczegółów na stronie: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/eccomm2012_en.pdf
stopka strony