News -

Komisja: bądźmy bardziej hojni!

21 kwietnia Komisja Europejska przyjęła plan działań Unii na rzecz przyspieszenia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.


Bruksela zaproponowała Państwom Członkowskim podjęcie bardziej efektywnych i precyzyjnie ukierunkowanych inicjatyw związanych z pomocą dla państw rozwijających się. W specjalnym komunikacie zajęła się też kwestią zwiększenia dochodów uboższych krajów poprzez usprawnienie ich systemów podatkowych. W 2009 r. udzielona przez Unię pomocy zmniejszyła się do 49 miliardów euro – to 0,42 proc. dochodu narodowego brutto (GNI) Wspólnoty. Do wyznaczonego, wspólnego celu – wsparcia na poziomie 0,56 proc. GNI w roku 2010 r. - sporo jeszcze brakuje, a przecież już w 2015 pomoc wynosić ma 0,7 proc. GNI. Unia Europejska pozostaje jednak najbardziej hojnym światowym darczyńcą – ze Starego Kontynentu pochodzi ponad połowa światowej pomocy. Źródło: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/451&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
stopka strony