News -

Komisja pełna inicjatywy

Zatrudnienie, mobilność, solidarność i uczestnictwo oraz edukacja i szkolenia – to cztery filary nowej Inicjatywy dla Młodzieży, programu działań zaprezentowanego przez Komisję Europejską.


Komisja Europejska chce w najbliższych latach dalej wspierać realizację Gwarancji dla Młodzieży, m.in. poprzez kontynuację Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. We wrześniu Komisja zaproponowała zwiększenie funduszy na ten cel o 2 mld euro (miliard w ramach linii budżetowej związanej z samą inicjatywą plus miliard w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Dzięki temu możliwe będzie udzielenie wsparcia dodatkowemu milionowi młodych ludzi (do roku 2020) z krajów najbardziej dotkniętych bezrobociem wśród młodzieży.

By wesprzeć rozwój mobilności młodych ludzi, Komisja chce rozwijać program Erasmus+ - jedno z najbardziej udanych unijnych przedsięwzięć. Program jest symbolem możliwości oferowanych przez UE młodym ludziom w zakresie nauki lub studiów za granicą. Jak udowodniono, wyjazdy w celach edukacyjnych stanowią olbrzymią wartość dodaną, ułatwiając młodzieży rozwój jej umiejętności, zwiększając jej szanse zawodowe i kształtując poczucie europejskiego obywatelstwa.

W zakresie mobilności wciąż zbyt słaba jest oferta zagranicznych staży zawodowych. Mimo iż udowodniono, że korzystanie z nich ma pozytywny wpływ na rozwój młodzieży, tylko niewielka część stażystów realizuje staże poza krajem ojczystym – i zwykle przez krótki czas (nie dłużej niż miesiąc). W 2017 r. Komisja uruchomi więc program ErasmusPro, który wspierać będzie realizację staży dłuższych, trwających od 6 do 12 miesięcy. W efekcie, obok 650 tys. stażystów, którzy skorzystają mobilności w ramach Erasmusa+ w latach 2017-2020, szansę spędzenia za granicą co najmniej 6 miesięcy uzyska kolejne 50 tysięcy młodych ludzi.

Jak podkreślają przedstawiciele Komisji, kształcenie zawodowe i systemy szkoleń – w szczególności staży i praktyk – są sprawdzonym sposobem zapewniania młodym ludziom odpowiednim umiejętności i wspierania ich we wchodzeniu na rynek pracy. Kluczowe jest jednak zagwarantowanie, by liczba miejsc na stażach była wystarczająca, a ich jakość wysoka. Dlatego właśnie Komisja zaproponowała również wprowadzenie Ram Jakości dla Staży – zbioru kluczowych zasad organizowania i realizacji staży na wszystkich poziomach kształcenia.

 Jednym z elementów Inicjatywy na rzecz Młodzieży są również Europejskie Korpusy Solidarności. Zaprezentował je szef Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker podczas przemówienia o stanie Unii Europejskiej w 2016 r. Dzięki Korpusom Europejczycy w wieku od 18 do 30 lat zyskają szansę włączenia się w działania na rzecz społeczeństwa UE oraz zdobycia bezcennych doświadczeń i umiejętności, przydatnych w ich karierach zawodowych.

Działania podejmowane przez Komisję Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz Młodzieży wspiera również Rada UE. Jej członkowie podczas spotkania w dniu 15 grudnia 2016 r. zgodzili się, że wysiłki na rzecz młodych ludzi powinny być bardziej intensywne.

Więcej szczegółów na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony