News -

Komisja szuka chętnych

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań dotyczących współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.
Celem proponowanych działań powinno być:
- podnoszenie świadomości na temat działań UE dotyczących kształcenia, szkolenia i młodzieży, w szczególności na temat strategii „Europa 2020”, programu kształcenia i szkolenia 2020, strategii UE na rzecz młodzieży oraz innych sektorowych agend polityki,
- zwiększanie zaangażowania zainteresowanych stron i ich współpracy z organami publicznymi w zakresie wdrażania polityk i reform dotyczących kształcenia i szkolenia oraz młodzieży, a w szczególności rekomendacji dla poszczególnych krajów wydanych w ramach europejskiego semestru,
- zwiększanie udziału zainteresowanych stron w obszarach kształcenia, szkolenia oraz młodzieży,
- zwiększanie zaangażowania zainteresowanych stron w rozpowszechnianie działań i rezultatów polityki i programów oraz dobrych praktyk wśród swoich członków.

Zaproszenie jest kierowane do niekomercyjnych organizacji pozarządowych, zatrudniających co najmniej jednego pracownika za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (ekwiwalent pełnego czasu pracy), należących do jednej w dwóch kategorii:
- kategoria 1: europejskie organizacje pozarządowe (ENGOs), prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży,
- kategoria 2: sieci obejmujące całą UE, prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży.

Całkowity budżet na współfinansowanie współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego wynosi 5,8 mln euro.

Termin przyjmowania wniosków mija 17 marca 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:026:0006:0012:PL:PDF
stopka strony