News -

Komisja zachęca państw do reform

Komisja Europejska przedstawiła strategię reform, które mają zwiększyć liczbę absolwentów szkół wyższych, podnieść poziom nauczania i sprawić, by edukacja wyższa pomogła europejskiej gospodarce w szybszym wyjściu z kryzysu.
Strategia, będąca częścią unijnego planu na rzecz miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, wskazuje priorytetowe dziedziny, w których Państwa Członkowskie muszą zintensyfikować działania, by osiągnąć wspólnie ustalone cele. Opisuje też, co Unia Europejska może zrobić, by wesprzeć reformy w poszczególnych krajach.

Wśród unijnych inicjatyw jest m.in. stworzenie wielowymiarowego rankingu uniwersytetów, dzięki któremu młodzi ludzie dowiedzą się, które kierunki studiów są dla nich najlepsze, oraz wprowadzenie systemu gwarancji pożyczkowych „Erasmus for Masters” dla studentów podejmujących studia za granicą.

Wśród najważniejszych zadań dla państw członkowskich Komisja wymieniła:
  - zwiększenie liczby absolwentów, poszerzenie społecznego spektrum kandydatów przyjmowanych na studia, zmniejszenie liczby osób kończących naukę przez jej ukończeniem;
  - podniesienie jakości i znaczenia edukacji wyższej, tak by programy studiów spełniały oczekiwania kandydatów i rynku pracy, oraz pobudzanie i promowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach naukowych;
  - zwiększenia szans studentów na zdobycie dodatkowych umiejętności poprzez zagraniczne studia lub szkolenia oraz wspieranie międzynarodowej wymiany, służącej podniesieniu jakości edukacji;
  - kształcenie większej liczby naukowców, by przygotować kadrę dla przyszłościowych gałęzi przemysłu;
  - wzmocnienie związków pomiędzy edukacją, badaniami i biznesem, by skuteczniej wspierać doskonałość i innowacje;
  - zagwarantowanie efektywnego wydawania funduszy, m.in. na takie inwestycje w edukację, które lepiej dostosują ją do wymagań rynku pracy.
W lipcu Komisja Europejska przyjęła propozycje budżetu UE na lata 2014-2020, przewidującą znaczący wzrost wydatków na edukację, szkolenia i młodzież (o 73 proc.) oraz na badania naukowe (46 proc.). Bruksela uznała bowiem, że dziedziny te mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego.

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf oraz http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/613&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony