Kompetencje 4.0

“Kompetencje 4.0 jako czynniki ułatwiające realizację i zarządzanie projektami w programie Erasmus+ oraz sprzyjające ich trwałości w czasach pandemii COVID-19” to najnowsza propozycja Wydawnictwa FRSE autorstwa dr. Pawła Poszytka.


Celem książki było zbadanie, w jaki sposób kompetencje 4.0 uła­twiły liderom projektów Erasmus+ realizowanie, zarządzanie i zapew­nianie trwałości inicjatywom opartym na transnarodowej współpracy w czasie pandemii COVID-19. Część teoretyczna opisuje proces tworzenia modelu kompetencji liderów, który następnie został wykorzystany w badaniu. Na podstawie przeglą­du literatury przedmiotu i analiz bibliometrycznych została określona definicja kompetencji 4.0 w ujęciu czwartej rewolucji przemysłowej. Opisano także, w jaki sposób program Erasmus+ przyczynia się do roz­woju kompetencji jego uczestników. W części empirycznej zostały przedstawione wyniki badania przeprowadzonego w Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji w 2020 r. Wyko­rzystano w nim kwestionariusz internetowy, który wypełniło 990 liderów projektów Erasmus+ z całej Polski. Na podstawie danych przeanalizowano zależności pomiędzy poziomami kompetencji 4.0 zadeklarowanymi przez respondentów a trwałością projektów edukacyjnych. Ostatnia część sku­pia się na przedstawieniu rekomendacji możliwych do wykorzystania w ramach projektowania polityk publicznych.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze stron Czytelni Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W druku ukaże się w połowie marca 2022 r. 

#kompetencje    #wydawnictwoFRSE    #erasmus    #nowosciFRSE

stopka strony