News -

Kompetencje w centrum uwagi

Łotewska prezydencja w Unii Europejskiej przedstawiła Komisji ds. Kultury i Edukacji PE program swoich działań związanych z edukacją, młodzieżą i sportem.


Mārīte Seile, łotewska minister edukacji podkreśliła znaczenie tej dziedziny dla wzrostu gospodarczego, aktywności inwestycyjnej i dobrobytu obywateli UE. Minister zapowiedziała przygotowanie Wspólnego Raportu 2015, który miałby bliżej powiązać realizację strategii „Europa 2020” z działaniami przewidzianymi w Ramach Strategicznych na rzecz współpracy europejskiej „Edukacja i Szkolenia 2020”. Jak zauważyła Seile, zwrócenie uwagi na umiejętności i kompetencje jest konieczne z punktu widzenia przyszłości rynku pracy, dlatego też łotewska prezydencja skupi się na pogłębianiu europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń.

Uznając kluczowe znaczenie opieki przedszkolnej i szkolnictwa podstawowego, prezydencja będzie również działać na rzecz pobudzania już od wczesnych lat kreatywności i innowacyjności dzieci oraz rozwijania ich umiejętności cyfrowych. Jednocześnie w łotewskim programie działań podkreślono potrzebę ewaluacji procesu bolońskiego, działań na rzecz dostępności edukacji wyższej, a także internacjonalizacji szkolnictwa oraz zapewnienia przejrzystości i uznawalności umiejętności i kwalifikacji, co służyć będzie pobudzaniu mobilności i zwiększaniu poziomu zatrudnienia.

Wśród priorytetów łotewskiej prezydencji wymieniono również ograniczanie zjawiska przedwczesnego porzucania edukacji oraz zwiększanie liczby osób przyjmowanych na studia. Jako kluczowy czynnik dla zmniejszenia liczby bezrobotnej młodzieży wskazano „zrównoważony rynek pracy, sprzyjający włączeniu społecznemu”, a inwestycje w dziedzinie sportu uznano za skuteczny środek służący rozwojowi umiejętności o charakterze ogólnym i poprawie stanu zdrowia.

W dziedzinie młodzieży działania prezydencji będą się skupiać na rozwoju międzysektorowej współpracy, kluczowej dla pokonania wyzwań społeczno-ekonomicznych stojących przed młodymi ludzmi, oraz pogłębianiu udziału młodzieży w osiąganiu głównych celów UE.
    
Więcej informacji na stronie łotewskiej prezydencji w Radzie UE.

stopka strony