News -

Korpus Solidarności będzie miał własny budżet

Znamy coraz więcej szczegółów funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności. Rada UE ds. edukacji, młodzieży i sportu przyjęła rekomendacje w tej sprawie.


Na lutowym posiedzeniu Rada przyjęła konkluzje w sprawie inwestowania w młodzież Europy, poświęcone głównie Europejskiemu Korpusowi Solidarności. Dokument to odpowiedź na podjętą w grudniu przez Komisję Europejską inicjatywę na rzecz młodzieży. Obejmuje ona pakiet rozwiązań na rzecz zwiększania umiejętności i możliwości młodzieży. Nadrzędnym celem inicjatywy jest walka z bezrobociem wśród młodzieży, zwiększanie aktywności społecznej młodych ludzi oraz ich udziału w mobilnościach edukacyjnych.

Elementem pakietu jest komunikat w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności. Jego powstanie ma skłonić większą liczbę młodych do angażowania się w różnorodne działania solidarnościowe. Mają temu służyć wolontariat, praca, staż lub przygotowanie zawodowe w organizacjach pozarządowych, organach lokalnych czy prywatnych firmach zajmujących się reagowaniem na trudne sytuacje w Unii Europejskiej. W działania Korpusu będą mogli zaangażować się wszyscy młodzi ludzie niezależnie od pochodzenia, wykształcenia, umiejętności czy sprawności.

Od momentu uruchomienia Europejskiego Korpusu Solidarności chęć działania w jego ramach zadeklarowało 22 tys. osób. Z dokumentów Komisji wynika, że Korpus będzie powstawał etapami. W pierwszej fazie będzie finansowany z istniejących programów i linii budżetowych, w szczególności w ramach Eramusa+. W drugim etapie – najprawdopodobniej od maja 2017 r. - Komisja zaproponuje przepisy przewidujące finansowanie z oddzielnej linii budżetowej i na podstawie odrębnych uregulowań.

Podczas obrad Rady UE ministrowie rozmawiali też o możliwym wpływie kształcenia i szkolenia na spójność społeczną i promowanie wspólnych europejskich wartości. Zastanawiali się zwłaszcza, jakimi sposobami niwelować nierówności edukacyjne – dostrzegalne w wynikach badania PISA z 2015 r. – będące skutkiem dysproporcji społeczno-ekonomicznych. Dyskutowali też nad tym, jak ulepszyć krajowe programy kształcenia i szkolenia przez ustanowienie celów krajowych i europejskich.

Ministrowie podkreślili, że polityka edukacyjna odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu włączenia i szacunku dla różnorodności w Unii Europejskiej i że należy chronić podstawowe wartości UE i europejski model edukacyjny. Ich zdaniem zapewnienie dobrej jakościowo edukacji należy też postrzegać w perspektywie uczenia się przez całe życie, obejmującej wszystkie aspekty edukacji. 

Podczas obrad Rady przedstawiciele Komisji Europejskiej potwierdzili, że w 2017 r. przedstawią rozwiązania w zakresie wspierania państw członkowskich w reformowaniu systemów edukacji i szkoleń, obejmujące w szczególności:
 - zaktualizowany program modernizacji szkolnictwa wyższego;
 - inicjatywę ws. monitorowania absolwentów;
 - program wspierania rozwoju szkół i nauczycieli;
 - przegląd Rekomendacji w sprawie kompetencji kluczowych w ramach uczenia się przez całe życie;
 - dodatkowe działania na rzecz wspierania cyfryzacji edukacji.

Dodatkowe informacje w dokumencie Komisji Europejskiej.

stopka strony