News -

Kreatywna Europa startuje

Setki tysięcy Europejczyków związanych zawodowo z kinematografią, telewizją, kulturą, muzyką, sztuką oraz ochroną dziedzictwa historycznego skorzysta dzięki zwiększonemu wsparciu ze strony Unii Europejskiej.
Budżet nowego programu UE na rzecz kultury na lata 2014-2020 sięga 1,8 mld euro. Dzięki niemu możliwy będzie szybszy rozwój branż związanych z kulturą i kreatywnością, które są głównym motorem wzrostu gospodarczego i źródłem nowych miejsc pracy.

W ramach nowego programu ponad 900 mln euro przeznaczono na kinematografię i sektor audiowizualny (obecnie wsparciem tej dziedziny zajmuje się program MEDIA), a prawie 500 mln euro na kulturę. Komisja Europejska chce również stworzyć nowy fundusz poręczeń kredytowych o wartości 210 mln euro, dzięki któremu małe instytucje będą mogły zaciągnąć w bankach kredyty o warte nawet miliard euro. 60 mln euro trafi na wsparcie współpracy oraz rozwój innowacyjnych metod zwiększania liczby odbiorców działalności kulturalnej, a także opracowywanie nowych modeli biznesowych.

Dzięki programowi Kreatywna Europa:
  - 300 tysięcy artystów i osób zawodowo związanych z kulturą uzyska dofinansowanie, dzięki któremu będzie mogło poszukać odbiorców swoich dzieł poza granicami krajów ojczystych;
  - ponad tysiąc europejskich filmów dostanie wsparcie na dystrybucję, dzięki czemu będą mogli je zobaczyć widzowie w całej Europie i różnych częściach świata;
  - co najmniej 2,5 tysiąca europejskich kin dostanie dofinansowanie, dzięki któremu minimum połowa pokazywanych w nich filmów będzie pochodziła z Europy;
  - ponad 5,5 tysiąca książek i innych dzieł literackich będzie mogło być przetłumaczonych, co pozwoli czytelnikom na poznawanie ich w swoim ojczystym języku;
  - tysiące organizacji kulturalnych i ich pracowników weźmie udział w szkoleniach, dzięki którym uzyska nowe umiejętności i nauczy się pracować w międzynarodowym środowisku;
  - w sumie z projektów finansowanych w ramach programu skorzysta co najmniej 100 milionów ludzi.
O programie Kreatywna Europa dyskutują obecnie Rada UE oraz Parlament Europejski – instytucje te podejmą ostateczne decyzje w sprawie budżetu Unii na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony