News -

Miliony euro na wspomaganie reform

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie Programu UE na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Budżet przedsięwzięcia w latach 2014-2020 wyniesie 815 milionów euro.
EaSI wspierać będzie państwa członkowskie w pracach nad przygotowaniem i wdrożeniem reform społecznych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Chodzi o koordynację prowadzonej polityki oraz identyfikację, badanie i dzielenie się najlepszymi praktykami w tym zakresie.

W ramach EaSI zintegrowane i poszerzone zostaną trzy funkcjonujące dotychczas programy:
- Progress (Programme for Employment and Social Solidarity, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en),
- EURES (European Employment Services, http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en)
- European Progress Microfinance Facility (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en).
Na sektory te trafi odpowiednio 61, 18 oraz 21 proc. budżetu.

Nowy program będzie elementem czwartego filaru Inicjatywy UE na rzecz Zatrudnienia i Włączenia Społecznego 2014-2020 – wspólnie z Europejskim Funduszem Społecznym, Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji.

Nowy program ma wejść w życie w styczniu 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093&furtherNews=yes
stopka strony