News -

Młodzi czekają na zmiany

Analizy zlecone przez Komisję Europejską nie pozostawiają wątpliwości: praktyki i staże organizowane w państwach członkowskich muszą lepiej odpowiadać na wymagania rynku pracy, być bardziej dopasowane do potrzeb biznesu i dawać młodym ludziom większą gwarancję jakości i perspektyw zawodowych.


Analizy zlecone przez Komisję Europejską nie pozostawiają wątpliwości: przyuczanie do zawodu i staże organizowane w państwach członkowskich muszą lepiej odpowiadać na wymagania rynku pracy, być bardziej dopasowane do potrzeb biznesu i dawać młodym ludziom większą gwarancję jakości i perspektyw zawodowych.

Dramatycznie wysokie bezrobocie wśród młodzieży w Europie zmusza państwa członkowie do podejmowania natychmiastowych działań. Jednym z priorytetów jest zagwarantowanie młodym ludziom bezpiecznego przejścia z etapu nauki na rynek pracy. Opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej analizy wskazują szereg zadań do wykonania, by osiągnąć ten cel.

Raport dotyczący przyuczania do zawodu zaleca m.in. ujednolicenie norm jakości dotyczących nauki obejmującej przyuczenie do zawodu, osiągnięcie równowagi między konkretnymi umiejętnościami zawodowymi a ogólnymi umiejętnościami i kompetencjami, oraz zaangażowanie partnerów społecznych w projektowanie i organizowanie praktyk. Analiza poświęcona stażom rekomenduje natomiast stworzenie jasnej definicji tego pojęcia, organizowanie staży w ramach studiów – a nie po nich, oraz zwiększenie przejrzystości procesu rekrutacji stażystów.

Wyniki analiz zostaną wykorzystane w trakcie przygotowywania dwóch inicjatyw Komisji: projektu zalecenia Rady w sprawie gwarancji dla młodzieży (zapewnienia im pracy, nauki lub dalszego szkolenia w ciągu czterech miesięcy od momentu ukończenia szkoły) oraz Ram Jakości Staży.

Więcej szczegółów na stronie Komisji Europejskiej.
stopka strony