News -

Młodzież w działaniu - pirorytety 2010

Znamy już najważniejsze zagadnienia, wokół których powinna skupić się uwaga beneficjentów programu „Młodzież w działaniu” w 2010 roku.


W 2010 roku największe szanse na wsparcie będą miały projekty związane z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczenie Społecznym – przewidujące działania zwiększające wśród młodych ludzi świadomość ich odpowiedzialności za zwalczanie biedy i marginalizacji. Drugi priorytet to walka z bezrobociem wśród młodzieży i promocja aktywności społecznej młodych osób bez pracy. Trzeci – podniesienie świadomości i mobilizacja młodych ludzi wokół globalnych wyzwań, takich jak zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne, migracje czy Milenijne Cele Rozwoju. Nowe priorytety mają jeszcze precyzyjniej podkreślać wagę poszczególnych zagadnień w ramach ogólnych priorytetów programu: promowania europejskiego obywatelstwa młodych ludzi, aktywnego udziału w życiu demokratycznym, wspierania różnorodności kulturowej i współpracy z osobami o mniejszych szansach.
stopka strony