News -

Młodzieży, na studia!

Tylko formalności przeszkodziły ministrom edukacji państw Unii Europejskiej w przyjęciu celów polityki edukacyjnej na najbliższe lata. Zaproponowany przez Komisję Europejską kierunek działań zaakceptowało 26 państw Unii.


Nie zrobiła tego tylko Wielka Brytania – 11 maja, gdy obradowali ministrowie, w Londynie akurat formował się nowy rząd. Propozycja Komisji przewiduje zmniejszenie wskaźnika osób porzucających naukę przed ukończeniem szkół ponadgimnazjalnych z 15 do 10 proc. Zakłada również zwiększenie z 31 do 40 proc. odsetka młodych ludzi uzyskujących wykształcenie wyższe lub mu równoważne. Teraz celami zajmie się Rada Europejska. Jeśli je zaaprobuje, staną się częścią nowej unijnej strategii Europa 2020. Więcej na ten temat: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/114393.pdf
stopka strony