News -

Mniej papierkowej roboty przy unijnych funduszach

Komisja Europejska przyjęła zmiany, które uproszczą dostęp do unijnych funduszy i zmniejszą koszty, ponoszone przez beneficjentów.


Komisja Europejska przyjęła zmiany, które uproszczą dostęp do unijnych funduszy i zmniejszą koszty, ponoszone przez beneficjentów. Podjęta 28 maja decyzja poszerzy też możliwości łączenia środków publicznych z prywatnymi, co ma być impulsem na rzecz zwiększenia inwestycji. Więcej informacji na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/629&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony