News -

Mobilność prawem (młodego) człowieka

Państwa Unii powinny zwiększyć wysiłki na rzecz likwidacji barier, uniemożliwiających młodzieży udział w międzynarodowej mobilności – to jedna z rekomendacji Unijnej Konferencji Młodzieżowej w Koszycach.


Konferencja, zorganizowana w dniach od 3 do 6 października br., była elementem V rundy Usystematyzowanego Dialogu – procedury konsultacji wdrożonej przez Komisję Europejską, w ramach której młodzież ma szansę wpływać na kształt europejskiej polityki młodzieżowej.

Tematem trzech konferencji młodzieżowych odbywających się w ramach aktualnego Tria Prezydencji (holenderskiej, słowackiej i maltańskiej) jest „Umożliwienie wszystkim młodym ludziom aktywności w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej Europie – przygotowanie do życia i udziału w życiu społecznym”.

W trakcie czterodniowego spotkania w Koszycach delegaci organizacji młodzieżowych oraz decydenci pracowali nad zidentyfikowaniem i analizą głównych problemów stojących przed młodymi ludźmi, chcącymi wykorzystywać swój potencjał i angażować się w życie społeczne. Uczestnicy konferencji opracowali rekomendacje, uwzględniając głos 65 tysięcy młodych ludzi z całej Europy, wyrażony w trakcie konsultacji.

Wśród rekomendacji zapisano m.in., że:
- państwa członkowskie i Komisja Europejska muszą kontynuować wysiłki na rzecz przezwyciężenia barier w dostępie młodych ludzi do mobilności. Zasady korzystania z programów mobilności należy uprościć i dostosować do zróżnicowanych potrzeb młodych ludzi; należy też zapewnić dostęp do informacji i doradztwa, by zwiększyć wiedzę na temat ofert mobilności;
- instytucje UE oraz państwa członkowskie powinny opracować lub kontynuować wdrażanie polityki i działań opartych na dowodach (evidence based policy and practice), tak by stale podnosić umiejętności młodych ludzi w zakresie krytycznej oceny i przetwarzania informacji, zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej;
- Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny przeznaczyć wystarczające środki na to, by organizacje młodzieżowe i pracujące z młodzieżą były w stanie prowadzić pracę z młodymi ludźmi w sposób trwały, czyli dostępny, użyteczny i zrozumiały dla wszystkich.

Rekomendacje konferencji zostały przedstawione przedstawicielom Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz ministrom odpowiedzialnym za sprawy młodzieży w państwach członkowskich UE. Zalecenia te będą również tematem listopadowej Debaty Ministrów na Wysokim Szczeblu (High Level Policy Debate by the Ministries), a następnie zostaną przekazane Radzie Europejskiej, by służyć jako baza do tworzenia polityki młodzieżowej uwzględniającej zdanie młodzieży.

Organizatorami spotkania w Koszycach były: Słowacka Prezydencja w Radzie UE, Słowacka Rada Młodzieży, Komisja Europejska i Europejskie Forum Młodzieży.

Rekomendacja Unijnej Konferencji Młodzieżowej dostępne są na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.

stopka strony