News -

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2017

Kraje członkowskie robią postępy w reformowaniu systemów edukacji w większości kluczowych obszarów, jednak w kwestii równości w dostępie do kształcenia wciąż jest wiele do zrobienia - wynika z tegorocznej edycji publikacji.


Raport pokazuje, że w 2016 roku zatrudnionych było zaledwie 44% młodych ludzi (w wieku 18-24) posiadających wykształcenie gimnazjalne. Stopa bezrobocia dla całej populacji (15-64 lata) jest zaś znacznie wyższa w przypadku osób z wykształceniem podstawowym niż tych, którzy uzyskali wykształcenie wyższe (16,6% vs 5,1%). Równocześnie aż 33,8% uczniów pochodzących z rodzin o najniższym statusie społecznym i ekonomicznym uzyskuje słabe wyniki w szkole, podczas gdy w grupie ich rówieśników pochodzących z rodzin uprzywilejowanych jest to zaledwie 7,6%. Jednym z celów, które UE chce zrealizować do 2020 roku jest więc zmniejszenie liczby 15-latków mających problemy z opanowaniem podstaw czytania, matematyki oraz nauk ścisłych do 15%.

Jednak póki co, w całej UE coraz bardziej oddalamy się od tego celu. Najgorzej sytuacja wygląda w naukach ścisłych, gdzie liczba uczniów ze słabymi wynikami wzrosła z 16% w 2012 roku do 20.6% w 2015. W szczególnie złej sytuacji są uczniowie pochodzący spoza UE, bardzo często posiadający ubogich i nisko wykwalifikowanych rodziców, nie mówiący w domu w języku kraju, do którego imigrują, mający ograniczony dostęp do zasobów kultury i niski kapitał społeczny. 
Młodzi ludzie ze środowisk imigracyjnych mają zazwyczaj większe trudności w szkole i częściej przedwcześnie kończą edukację. W 2016 roku aż 33.9% osób między 30. a 34. rokiem życia ukończyło edukację na poziomie gimnazjum albo szkoły podstawowej, podczas gdy w grupie ich rówieśników pochodzących z krajów UE było to 14.8%.
Równocześnie około 2/3 państw członkowskich sukcesywnie zwiększa nakłady na edukację (średnio o 1% rocznie). Cztery państwa zwiększyły zaś nakłady o więcej niż 5%.

25 stycznia 2018 roku w Gothenburgu rozpocznie się pierwszy Szczyt Edukacyjny UE, podczas którego przedstawiciele państw członkowskich porozmawiają o tym, jak poprawić efektywność europejskich systemów edukacyjnych.

Publikację podbrać można ze stron Komisji Europejskiej.
 

stopka strony