News -

MSZ wspiera współpracę z Czechami

Minister spraw zagranicznych ogłosił konkurs na realizację wydarzeń w ramach Forum Polsko-Czeskiego. Organizowane przedsięwzięcia mają służyć rozwojowi stosunków między oboma państwami.


Minister spraw zagranicznych ogłosił konkurs na realizację wydarzeń w ramach Forum Polsko-Czeskiego. Organizowane przedsięwzięcia mają służyć rozwojowi stosunków między oboma państwami.

Zgłaszane projekty będą realizowane w ramach działalności statutowej Forum Polsko-Czeskiego i powinny odpowiadać ściśle celom, dla których zostało ono powołane. W roku 2014 priorytetowo traktowane będą następujące tematy:
- promocja polskiego i czeskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspólnej historii,
- podsumowanie dokonań oraz planowanie przyszłych działań w zakresie współpracy Polski i Czech na arenie europejskiej i w dziedzinie bezpieczeństwa, w kontekście 15. rocznicy przystąpienia do NATO i 10. rocznicy akcesji do UE,
- umacnianie przyjaznych stosunków polsko-czeskich na zasadzie budowy trwałych partnerstw i regularnej współpracy poprzez m.in. wymianę młodzieży/grup rówieśniczych z Polski i Czech,
- wspieranie działań ośrodków analitycznych oraz rozwój współpracy badawczo-akademickiej w zakresie nauk humanistycznych,
- promocja polskich tradycji kulinarnych oraz dobrej jakości polskiej żywności.

Zadanie musi być realizowane we współpracy podmiotu polskiego (jeden lub więcej) z co najmniej jednym podmiotem czeskim. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 431 tys. zł. W ramach konkursu nie będą finansowane projekty ograniczone do jednorazowych, zamkniętych wydarzeń artystycznych i naukowych, wyjazdów wakacyjnych i turystycznych, refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników oraz wypłaty stypendiów. Zadanie należy zrealizować do dnia 31 grudnia 2014 r.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, szkoły wyższe i instytuty badawcze.

Termin składania wniosków upływa 7 marca 2014 r. o godz. 15.30.

Regulamin konkursu zamieszczono na stronie internetowej:
www.msz.gov.pl.