News -

Nadal brakuje pracy dla młodych

Poziom bezrobocia wśród młodzieży w UE wciąż jest katastrofalny. W marcu 2013 r. zatrudnienia nie miało 5,7 mln młodych Europejczyków.
Stopa bezrobocia wśród młodzieży w krajach UE wyniosła w marcu 23,5 proc., a w strefie euro 24 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem nie zanotowano większych zmian, ale w ujęciu rocznym obie wartości są wyższe – odpowiednio o 0,9 proc. i 1,5 proc.

W grudniu 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała Pakiet na rzecz Zatrudnienia Młodych – inicjatywę, która ma pomóc państwom członkowskim w walce z bezrobociem i wykluczeniem społecznym poprzez zaoferowanie młodym ludziom pracy, edukacji i szkoleń.

Pakiet obejmuje wniosek dotyczący Zalecenia Rady w sprawie wdrożenia Gwarancji dla Młodzieży, Ram Jakości dla Staży oraz Europejskiego Sojuszu na rzecz kształcenia młodocianych.

Więcej informacji na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_en.htm
stopka strony