News -

Najnowsze dane o integracji uchodźców

KE oraz OECD przedstawiły drugą edycję raportu "Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration", który dostarcza szczegółowych danych dotyczących integracji imigrantów i ich dzieci.


Raport zawiera dane dotyczące takich zagadnień jak umiejętności i praca imigrantów, warunki życia czy zaangażowanie obywatelskie i integracja społeczna.

Główne wnioski:

  • W 2017 r. W UE mieszkało 21,6 mln obywateli państw trzecich, co stanowi 4,2% ogółu ludności. Prawie połowa z nich w UE mieszkała w kraju przyjmującym przez 10 lat lub dłużej;
  • Większość (55%) obywateli państw trzecich w wieku produkcyjnym zamieszkałych w UE ma stałe zatrudnienie;
  • Odnotowano postęp w dziedzinie edukacji: młodzi ludzie (18-24) z krajów trzecich znacznie rzadziej kończą naukę bez dyplomu (23%) niż dziesięć lat temu (34%) - chociaż wskaźnik ten pozostaje znacznie wyższy niż wśród obywateli państw przyjmujących (10%);
  • W 2017 r. jedna czwarta obywateli państw trzecich zamieszkałych w UE była wykształcona - odsetek ten był tylko o 5 punktów procentowych niższy niż wśród obywateli kraju przyjmującego;
  • Jedna aż 5,7 miliona imigrantów żyje we względnym ubóstwie (tj. ma dochody poniżej progu ubóstwa);
  • We wszystkich krajach UE (i OECD) ponad 80% imigrantów zgłasza poczucie "bliskiego lub bardzo bliskiego" związku z krajem przyjmującym. Równocześnie jeden na pięciu obywateli państw trzecich uważa, że imigranci należą oni grupy dyskryminowanej ze względu na przynależność etniczną, narodowość lub rasę.

Więcej informacji

stopka strony