News -

Nauka warunkiem konkurencyjności i wzrostu

Komisja Europejska przyjęła nowy kompleksowy europejski program na rzecz umiejętności (Skills Agenda for Europe). Zgodnie z nim Europejczycy mają od najmłodszych lat rozwijać różnorodne umiejętności, co ma pomóc jak najlepiej wykorzystać kapitał ludzki Europy.


Autorzy programu wezwali państwa członkowskie i zainteresowane podmioty do poprawy poziomu umiejętności i ich przydatności na rynku pracy. Z badań wynika, że 70 mln Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności czytania i pisania, a jeszcze większa ich liczba ma bardzo słabe umiejętności rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowe. Naraża ich to na ryzyko bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Z badań wynika też, że wielu Europejczyków, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi, wykonuje pracę, która nie odpowiada ich talentom i aspiracjom. Jednocześnie 40 proc. europejskich pracodawców twierdzi, że nie może znaleźć pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, aby rozwijać działalność i wprowadzać innowacje. Zbyt mało osób potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i ma kompetencje pozwalające na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Chcąc pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z brakiem umiejętności, Komisja zainicjuje dziesięć działań. Cztery z nich zostaną rozpoczęte już w najbliższym czasie. Są to:
 - 
Gwarancja umiejętności, której celem jest pomoc nisko wykwalifikowanym osobom dorosłym w zdobyciu minimalnego poziomu umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych, a następnie w podjęciu nauki na poziomie średnim II stopnia.
 - 
Przegląd europejskich ram kwalifikacji służący lepszemu zrozumieniu kwalifikacji i większemu wykorzystaniu istniejących umiejętności na europejskim rynku pracy.
 - 
Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, która połączy państwa członkowskie oraz podmioty działające w sektorach edukacji, zatrudnienia i przemysłu, aby stworzyć dużą pulę talentów cyfrowych i dopilnować, by osoby indywidualne i siła robocza w Europie posiadały odpowiednie umiejętności cyfrowe.
 - 
Plan działania na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności mający na celu poprawę poziomu umiejętności i rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników w niektórych sektorach gospodarki.

Realizacja pozostałych działań rozpocznie się w późniejszym okresie tego roku lub w 2017 r. Będą to:
 - Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich służące wczesnemu rozpoznawaniu i profilowaniu umiejętności i kwalifikacji osób ubiegających się o azyl, uchodźców i innych migrantów.
 - Przegląd ram Europass ma zaoferować lepsze i łatwiejsze w użyciu narzędzie do zaprezentowania własnych umiejętności i uzyskania aktualnych informacji na temat potrzeb i tendencji w zakresie umiejętności, które mogą pomóc przy dokonywaniu wyborów w zakresie kariery zawodowej i dalszej nauki.
 - Kształcenie i szkolenie zawodowe jako pierwszy wybór – zwiększenie możliwości uczenia się opartego na pracy dla osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym, a także promowanie lepszego wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego przez upowszechnienie jego dobrych wyników na rynku pracy.
 - Przegląd zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych, aby pomóc większej liczbie osób w zdobyciu podstawowego zestawu umiejętności koniecznych do pracy i życia w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości oraz innowacyjnego sposobu myślenia i umiejętności.
 - Inicjatywa dotycząca monitorowania informacji o dalszych losach absolwentów, aby uzyskać lepsze informacje na temat tego, jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy.
 - Propozycja dalszej analizy i wymiany najlepszych praktyk w zakresie skutecznych sposobów zapobiegania drenażowi mózgów.
 
Więcej szczegółów na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

stopka strony