News -

Nowe priorytety w dziedzinie edukacji

Komisja Europejska proponuje wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji i szkoleń. Chce w ten sposób zapobiec rozwojowi ekstremizmów w Europie.


W projekcie wspólnego sprawozdania Rady i Komisji zaapelowano, by europejskiej systemy edukacji i szkoleń w większym stopniu uwzględniały potrzebę integracji osób narażonych na wykluczenie społeczne. Ma to być element szerszych działań, których celem jest powtrzymanie radykalizacji nastrojów po przeprowadzonych w 2015 r. atakach w Paryżu i Kopenhadze.

Autorzy raportu wzywają do poświęcenia szczególnej uwagi najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi społeczeństwo UE. Wśród sześciu priorytetów wskazano podnoszenie umiejętności, poprawę perspektyw zawodowych oraz budowę otwartego, innowacyjnego i cyfrowego środowiska edukacyjnego, jednocześnie podkreślając potrzebę umacniania fundamentalnych wartości, takich jak równość, brak dyskryminacji i aktywne obywatelstwo.

W dokumencie zaproponowano również wyznaczenie nowych priorytetów na kolejne 5 lat, a nie – jak dotychczas – na cykle trzyletnie. Wśród tych priorytetów są:
- odpowiednie i wysokiej jakości umiejętności i kompetencje, z naciskiem na wyniki nauczania, sprzyjające zdolności do zatrudnienia, innowacji i aktywnemu obywatelstwu;
 - edukacja integracyjna, równość, niedyskryminacja i propagowanie kompetencji obywatelskich;
- otwarte i innowacyjne kształcenie i szkolenie m.in. poprzez pełne wykorzystanie zdobyczy epoki cyfrowej;
- silne wsparcie dla nauczycieli;
- przejrzystość oraz uznawanie umiejętności i kwalifikacji w celu wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej;
 - trwałe inwestycje, wyniki i efektywność systemów kształcenia i szkolenia.

Rada Unii Europejskiej ma przyjąć opisywany raport pod koniec roku.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony