News -

Nowości na witrynie Eurydice

Sieć Eurydice zaprasza na swoją nową stronę internetową. Zainteresowani znajdą tam najnowsze publikacje w języku angielskim i polskim.


Na stronie opublikowano m.in. kolejną edycję bardzo popularnej wśród anglojęzycznych użytkowników pozycji The System of Education in Poland 2014, która w przejrzysty i atrakcyjny sposób zapoznaje czytelnika z polskim systemem edukacji. Publikacja zawiera informacje zarówno o stałych elementach systemu, jak i najważniejszych reformach i zmianach przeprowadzonych w ostatnim okresie. Prezentuje też ciekawe dane statystyczne przedstawione w postaci infografik.

Sieć Eurydice poleca też wspólny raport Eurydice i Cedefop zatytułowany Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe. Opisuje on zjawisko przedwczesnego kończenia edukacji i szkoleń. Celem opracowania jest wsparcie wysiłków państw członkowskich i Komisji Europejskiej na rzecz ograniczania tego zjawiska poprzez monitorowanie projektowanych i wdrażanych działań, strategii i polityk edukacyjnych. Do raportu w języku angielskim dołączono streszczenie po polsku, planowane jest tłumaczenie raportu na język polski.

Trzecią nową publikacją są Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie. Raport - zawierający porównywalne międzynarodowo wskaźniki - pokazuje, co składa się na wysokiej jakości wczesną edukację i opiekę. Za pomocą danych statystycznych i informacji zebranych na poziomie systemu opisuje też ich strukturę, organizację i finansowanie w Europie. W publikacji poruszono szereg szczegółowych zagadnień ważnych dla twórców polityki edukacyjnej, takich jak: dostęp do wczesnej edukacji i opieki, zarządzanie, zapewnianie jakości, przystępność opłat, profesjonalizacja kadry, przywództwo czy sposoby wsparcia dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

Sieć Eurydice poleca też raport „Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie”. Jego autorzy przeanalizowani politykę i praktykę funkcjonowania szkolnictwa wyższego w następujących trzech aspektach:
 - Dostęp do studiów (access): czyli świadomość dostępności studiów wyższych oraz wymagań dotyczących wstępu na studia; 
 - Przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (retention): czyli postępy w realizacji programu studiów, w tym sposoby wspierania studentów mających trudności w nauce; 
 - Szanse na zatrudnienie (employability): czyli sposoby wspierania studentów w przejściu z uczelni na rynek pracy.

Strona sieci Eurydice działa pod adresem eurydice.org.pl.

stopka strony