News -

Nowy przewodnik z Brukseli

Eksperci zajmujący się polityką społeczną, ale również zwykli obywatele, zainteresowani unijnymi działaniami w tym zakresie mają nową lekturę obowiązkową: dwurocznik Społeczna Europa.


Eksperci zajmujący się polityką społeczną, ale również zwykli obywatele zainteresowani unijnymi działaniami w tej dziedzinie mają nową lekturę obowiązkową: dwurocznik „Społeczna Europa”.

Przewodnik adresowany jest do osób zainteresowanych polityką społeczną, ale niekoniecznie specjalistów. Opisywać będzie politykę UE w zakresie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, wyjaśniać kluczowe zagadnienia i wyzwania oraz prezentować działania podejmowane przez Unię Europejską i wykorzystywane instrumenty. Autorzy będą również promować przykłady dobrych praktyk z państw UE, a także opisywać poglądy na sprawy społeczne wyrażane przez Parlament Europejski i państwa aktualnie sprawujące przewodnictwo we Wspólnocie.

Pierwszy numer pisma właśnie się ukazał – poświęcony jest polityce na rzecz zatrudnienia. Prezentuje podejmowane przez UE działania na rzecz walki z bezrobociem, rozwijania kwalifikacji i tworzenia nowych miejsc pracy. Wyjaśnia również rolę polityki na rzecz zatrudnienia, która ma być prowadzona w ramach strategii Europa 2020.

Publikacja dostępna jest w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Można ją ściągnąć ze strony http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7073&langId=en
stopka strony