News -

Nowy raport o młodzieży w Unii

Obecne pokolenie młodych Europejczyków jest lepiej wykształcone niż jakiekolwiek inne w przeszłości. Pogłębia się jednak przepaść między tymi, którzy studiują i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, a tymi, którym grozi wykluczenie i marginalizacja.


Komisja Europejska przedstawiła nową edycję Unijnego Raportu Młodzieżowego. Dokument opisuje aktualną sytuację młodych Europejczyków oraz działania podejmowane przez decydentów w latach 2013-2015. 

W raporcie można znaleźć zarówno informacje optymistyczne, jak te, które budzą niepokój. Cieszyć może spadek bezrobocia w grupie osób w wieku od 15 do 29 lat oraz rekordowy odsetek osób z ukończonymi studiami (dyplom posiada 1/3 mieszkańców UE w wieku 30-34 lata). W Europie zmniejsza się też liczba osób przedwcześnie kończących naukę.

Niestety, jednocześnie w Unii wciąż jest bardzo wiele młodych osób, które mają znacznie mniejsze szanse na satysfakcjonujące życie. Jak zauważono w raporcie, im są oni gorzej wykształceni i im mniej zaangażowani w działalność społeczną, tym mniej uczestniczą w głosowaniach, w wolontariacie czy w działalności kulturalnej. Młodzież, która nie uczy się, nie szkoli i nie pracuje (NEETs) ma też mniejsze zaufanie do instytucji publicznych i rzadziej niż rówieśnicy uczestniczy w działalności społecznej i obywatelskiej.

Wśród wyzwań na najbliższe lata raport wskazuje: dalszą walkę z bezrobociem (pracy wciąż nie ma 8,7 mln młodych Europejczyków) oraz zmniejszenie liczby osób, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują (13,7 mln) lub są zagrożone wykluczeniem społecznym albo ubóstwem (27 mln).

Komisja Europejska podkreśla, że problemy młodego pokolenia są traktowane w Brukseli bardzo poważnie. Wśród działań na rzecz młodzieży, podjętych przez unijnych decydentów w latach 2013-2015, w raporcie wymieniono m.in. uruchomienie programu Erasmus+ z budżetem w wysokości 14,7 mld euro, stworzenie Europejskiego Portalu Młodzieżowego oraz przyjęcie przez Radę UE zaleceń ws. ram jakości staży.
    
Cały raport (w jęz. angielskim) dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony