News -

ONZ o zaangażowaniu młodzieży

Raport przedstawia informacje o udziale młodzieży w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym.


Światowy Raport ONZ na temat młodzieży został przygotowany przez Departament ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych. Jego celem było zbadanie roli młodzieży w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.

Jednym z najważniejszych wniosków raportu jest stwierdzenie, że bezrobocie wśród młodzieży wciąż jest wyzwaniem – dotyka ponad 73 milionów młodych na całym świecie. W niektórych krajach rozwijających się stopa bezrobocia młodych to ponad 50 proc.

W efekcie dla wielu osób najistotniejsze staje się zaangażowanie ekonomiczne, a także wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie przedsiębiorczości młodych. Istotną rolę odgrywają również staże, które pozwalają młodzieży wejść na rynek pracy.

Raport stwierdza również, że zaangażowanie młodych w procesy polityczne jest niewielkie – jako grupa są niedostatecznie reprezentowani w strukturach politycznych, niska jest także ich aktywność wyborcza.

Pełen raport oraz podsumowanie

stopka strony