News -

Państwa a rozwój mobilności

Najlepsze systemy doradztwa dla studentów działają w Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Francji i we Włoszech – wynika z pierwszej edycji raportu Mobility Scoreboard, wydanego przez sieć Eurydice.
W 2011 r. Rada Unii Europejskiej zaleciła Państwom Członkowskim promowanie mobilności edukacyjnej i usuwanie przeszkód w odbywaniu nauki za granicą. Raport Eurydice pokazuje, jakie efekty przyniosły te działania. Publikacja opisuje m.in. kwestie informacji młodzieżowej i doradztwa, przygotowania językowego, przenoszenia uprawnień do wsparcia finansowego oraz identyfikowania i wspierania uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Wskaźniki opracowane dla każdej z tych dziedzin pozwalają właściwie ukierunkować politykę edukacyjną oraz ułatwiają ocenę postępów.

Raport dotyczy 33 krajów (28 członków UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji) i odnosi się do roku szkolnego 2011/12. W publikacji zawarto również propozycje nowych wskaźników dotyczących warunków sprzyjających mobilności edukacyjnej w szkolnictwie wyższym.

Raport opracowała sieć Eurydice we współpracy z Komisją Europejską oraz grupą ekspertów z państw członkowskich. Następne wydanie ukaże się w roku 2015.

Publikację – w jęz. angielskim – można pobrać ze strony:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/162EN_Learner_Mobility.pdf
stopka strony