News -

Polityka młodzieżowa UE: raport na ćwierćwiecze

Komisja Europejska podsumowała 25 lat funkcjonowania unijnych programów młodzieżowych i realizacji polityki na rzecz młodych ludzi.


W publikacji opisano zarówno idee, które stały się inspiracją do podjęcia działań na rzecz młodzieży, jak i efekty zrealizowanych działań. Celem raportu jest pobudzenie dyskusji na temat tego, w jaki sposób praca z młodzieżą oraz edukacja pozaformalna przyczyniają się do rozwoju edukacji w Europie.

Autorzy opisali unijną współpracę w dziedzinie edukacji z różnych perspektyw oraz wskazali sukcesy i możliwe scenariusze na przyszłość, szczególnie związane z programem Erasmus+. Przeanalizowali również potrzebę profesjonalizacji i europeizacji pracy z młodzieżą, poprzez zapewnienie – w ramach Europejskiej strategii na rzecz szkoleń – oferty edukacji pozaformalnej dla setek tysięcy osób.

W publikacji wskazano też, w jaki sposób praca z młodzieżą oraz edukacja pozaformalna – poprzez upełnoprawnienie (empowerment) młodzieży - przygotowują młodych ludzi do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Wskazano również związek między rozpoznawaniem przez młodych ludzi swoich kompetencji i ich zdolnością do ponoszenia indywidualnej odpowiedzialności i pełnienia roli liderów zmian.

W książce opisano także problem włączenia społecznego oraz podkreślono konieczność przedefiniowania pracy z młodzieżą – tak, by znaleźć lepszą odpowiedź na aktualne problemy młodych ludzi: bezrobocie, nasilenie się migracji, kryzys ekonomiczny, rozpad rodzin i dyskryminację mniejszości.

Publikacja dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.