News -

Pozytywna dyskryminacja ma sens

Europosłowie zwrócili się do państw członkowskich UE o zwiększenie wysiłków zmierzających do pełnego wprowadzenia w życie zapisów strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2010-2020.


Europosłowie podkreślali, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do samodzielności oraz powinny być traktowane jako pełnoprawni członkowie społeczneństwa. Tymczasem unijne programy i regulacje prawne wciąż nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w zakresie wyrównywania szans i poprawy sytuacji tych osób. Członkowie Parlametu Europejskiego apelują zatem do Komisji oraz krajów UE o położenie szczególnego nacisku na:

  • zagwarantowanie wszystkim osobom z niepełnosprawnosciami dostępu do numeru alarmowego 112;
  • zredukowanie barier architektonicznych uniemożliwiajacych im korzystanie z przestrzeni publicznych;
  • wprowadzenie pozytywnej dyskryminacji, np. poprzez ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do zatrudnienia zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym;
  • zwrócenie szczególnej uwagi na kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami, które wielokrotnie spotykają się z podwójną dyskryminacją;
  • zagwarantowanie młodym z niepełosprawnościami możliwości pełnego uczestnictwa w inicjatywach UE, takich jak: Erasmus+, EVS, Youth Guarantee a ich opiekunom odpowiedniej edukacji.  

Więcej o rezulucji z 30 listopada można przeczytać na stronach PE.

stopka strony