News -

Praca młodych - rekomendacje ministrów Rady Europy

Komitet Ministrów Rady Europy wydał rekomendacje, w których zachęca rządy państw członkowskich do rozbudowania polityki dot. zatrudnienia młodych na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.


Ministrom chodzi o podjęcie kroków wspierających młodych w poszukiwaniu pracy. Dostarczenie informacji na temat ich praw i możliwych rozwiązań, wskazanie miejsc gdzie mogą zasięgnąć porady. 

Szczególny nacisk Komitet kładzie na wzmacnianie aktywnego obywatelstwa, uczestnictwa i integracji społecznej w taki sposób, aby nikt nie czuł się wykluczony. Mają w tym pomóc - rozwijanie międzykulturowych kompetencji, wiedza na temat identyfikacji europejskiej i międzynarodowych różnic, zachęcanie do szerzenia w lokalnych środowiskach wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). 

Czym jest zrównoważony rozwój? 
 
  • Zrównoważony rozwój został zdefiniowany jako taki, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia  swoich potrzeb.
  • Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety.
  • Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Są one wzajemnie połączone i wszystkie są niezwykle istotne dla osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw.
  • Zlikwidowanie ubóstwa we wszystkich jego formach jest niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Aby tak się stało, potrzebna jest promowanie zrównoważonego, inkluzywnego i równego wzrostu ekonomicznego; tworzenie większych szans dla wszystkich ludzi i redukcja nierówności;  umożliwienie osiągnięcia podstawowego standardu życia,  budowa sprawiedliwego rozwoju społecznego i społeczeństwa inkluzywnego; oraz promowanie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania surowcami naturalnymi i ekosystemami.
Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?
 
  • 193 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych osiągnęło konsensus w sprawie dokumentu końcowego nowej agendy zrównoważonego rozwoju zatytułowanej “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, która zawiera 17 Celów i 169 zadań.
  • Światowi przywódcy oficjalnie przyjmą tą powszechną, zintegrowaną i transformatywną agendę we wrześniu na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju, by pobudzić działania mające doprowadzić do wyeliminowania ubóstwa i budowy bardziej zrównoważonego świata w przeciągu następnych 15 lat.
  • Podwaliny nowej agendy stanowią osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals), które zostały przyjęte w 2000 roku i wyznaczały kierunek działaniom rozwojowym przez ostatnie 15 lat. Milenijne Cele Rozwoju udowodniły, że globalne cele mogą przyczynić się do wydobycia z ubóstwa miliony ludzi na całym świecie.
  • Nowe Cele są częścią ambitnej, śmiałej agendy zrównoważonego rozwoju, która skupia się na trzech spójnych elementach zrównoważonego rozwoju: wzroście gospodarczym, inkluzywności społecznej i ochronie środowiska.
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) i zadania z nimi związane, mają globalny charakter i mogą być realizowane na całym świecie, biorąc pod uwagę różne warunki poszczególnych krajów, ich możliwości i poziom rozwoju oraz zgodność z  krajowymi strategiami i priorytetami.
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju są efektem trzyletniego i przejrzystego procesu ich opracowywania, w którym wzięły udział wszystkie zaineresowane strony oraz został uwzględniony głos zwykłych ludzi. Są one wynikiem bezprecedensowego porozumienia 193 państw członkowskich ONZ dotyczącego priorytetów zrównoważonego rozwoju. Cele mają wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, biznesu, parlamentarzystów i innych stron na całym świecie.

Więcej informacji pod linkiem

stopka strony