News -

Pracowite obrady Rady UE

Rada UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu przyjęła kilka ważnych dokumentów, dotyczących m.in. usystematyzowanego dialogu i projektowanego programu „Erasmus dla wszystkich”.


Rada UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu przyjęła kilka ważnych dokumentów, dotyczących m.in. usystematyzowanego dialogu i projektowanego programu „Erasmus dla wszystkich”.

Wśród przyjętych przez Radę UE dokumentów są:
- Rezolucja w sprawie przeglądu Usystematyzowanego Dialogu z młodzieżą na temat uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym Europy,
- Konkluzje na temat uczestnictwa i włączenia młodych ludzi w życie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisko imigranckich;
- Wspólny raport Rady i Komisji za rok 2012 w sprawie wdrażania odnowionych ram Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Młodzieży na lata 2010-2018.

Członkowie Rady przyjęli również informację o stanie prac nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia ustanawiającego program „Erasmus dla wszystkich” na lata 2014-2020. Osiągnęli też polityczne porozumienie w sprawie wniosku o wydanie rekomendacji w sprawie walidacji efektów edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Rada zdecydowała ponadto o przyjęciu konkluzji w sprawie umiejętności czytania i pisania oraz w sprawie wkładu edukacji i szkoleń w pobudzenie gospodarcze i wzrost. Osiągnięto również częściowe porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia przewidującego utworzenie programu „Kreatywna Europa”. Rada uchwaliła także konkluzje na temat zarządzania kulturą oraz w sprawie Europejskiej strategii na rzecz internetu bezpieczniejszego dla dzieci. Przyjęła też przedstawione przez Prezydencję sprawozdanie z realizacji wniosku o decyzję dotyczącą działań UE w kwestii Europejskich Stolic Kultury w latach 2020-2033.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://tinyurl.com/c78tukj
stopka strony