News -

Prawa młodzieży budzą kontrowersje

Bez rezultatów zakończyła się IX Konferencja Ministrów ds. Młodzieży krajów Rady Europy. Obradujący w Moskwie oficjele nie zdołali uzgodnić wspólnych wniosków.


Bez rezultatów zakończyła się IX Konferencja Ministrów ds. Młodzieży krajów Rady Europy. Obradujący w Petersburgu oficjele nie zdołali uzgodnić wspólnych wniosków. Spotkanie zorganizowane w dniach 23-25 września 2012 r. dotyczyło korzystania przez młodzież z jej praw.

Konkretne rezultaty dało natomiast zorganizowane niemal równolegle spotkanie delegatów organizacji młodzieżowych. Europejskie Forum Młodzieży i Rada Doradcza ds. Młodzieży zadeklarowały wolę kontynuowania prac na rzecz lepszego dostępu młodzieży do przysługujących jej praw i wyraziły przekonanie, że brak konsensusu wśród ministrów nie przekreśla dotychczasowych osiągnięć Rady Europy w tej dziedzinie.

W spotkaniu Europejskiego Forum Młodzieży i Rady Doradczej ds. Młodzieży wzięło udział ok. 100 osób z całej Europy, w tym Rosji. We wnioskach z konferencji zapisano m.in. poparcie dla idei „gwarancji młodzieżowej”, włączania młodzieży w procesy podejmowania decyzji, opracowania planu działań na rzecz zwalczania przemocy wynikającej z nienawiści oraz ograniczenia obowiązków wizowych. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się również za obniżeniem wieku wyborczego do 16 lat.

Szczegóły na stronie:
http://www.youthforum.org/images/stories/Documents/0675-12_COEMinConf_YouthEvent_Conclusions.pdf
stopka strony