News -

PROGRESS: nabór wniosków

Tylko do 15 stycznia 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw służących rozwojowi umiejętności w ramach nowego unijnego programu PROGRESS.
PROGRESS to program Wspólnoty na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej zaplanowany na lata 2007–2013. Zastąpił cztery dotychczasowe przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, promocji równości płci, walki z wykluczeniem społecznym i wspierania zatrudnienia.

Celem programu jest rozwój współpracy instytucji publicznych i prywatnych działających na rynku pracy (takich jak publiczne i prywatne agencje zatrudnienia, przedsiębiorstwa, w tym MŚP, izby handlowe, dostawcy usług szkoleniowych i edukacyjnych, partnerzy społeczni, dostawcy informacji nt. rynku pracy).

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje cztery typy działań:
- wspieranie inicjatyw mających na celu przewidywanie zapotrzebowania na „zielone” umiejętności w trzech sektorach: budownictwa, recyklingu oraz dostaw elektryczności, gazu pary wodnej i powietrza do instalacji klimatyzacyjnych;
- identyfikacja dobrych praktyk i innowacyjnych podejść ze szczególnym naciskiem na możliwości zatrudnienia w sektorze TIK;
- identyfikacja dobrych praktyk i innowacyjnych podejść ze szczególnym naciskiem na sektor usług opiekuńczych;
- wspieranie konsolidacji Europejskich rad ds. umiejętności sektorowych.

Przewiduje się również możliwości w zakresie:
- realizacji inicjatyw związanych z praktykami i zatrudnieniem,
- zbierania informacji nt. rynku pracy,
- realizacji szkoleń,
- tworzenia sieci i organizacji wymiany najlepszych praktyk.

O dofinansowanie w ramach programu PROGRESS mogą się ubiegać partnerzy społeczni, władze publiczne, organizacje międzynarodowe, organizacje non-profit, organizacje o charakterze zarobkowym, centra badawcze, instytuty i uniwersytety oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji o konkursach PROGRESSU na stronie:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes
stopka strony